top of page

Araling Panlipunan 9

Updated: Jun 1, 2022

S.Y. 2021-2022


 

Fourth Quarter


LAS 09 Ang Interaksyon ng Demand at Suplay sa Presyo at Pamilihan
.
Download • 179KB
LAS 10 Kahulugan ng Pamilihan
.
Download • 104KB
LAS 11 Iba’t Ibang Istraktura ng Pamilihan
.
Download • 102KB
LAS 12 Iba’t Ibang Kondisyon ng Ganap na Kompetisyon
.
Download • 103KB
April 2022 Long Examination
.
Download • 182KB

Third Quarter


LAS 01 Konsepto ng Demand
.
Download • 108KB
LAS 02 Mga Salik na Nakaaapekto sa Demand sa Pang-araw-araw na Pamumuhay
.
Download • 115KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 60KB
LAS 03 Iskedyul ng Demand
.
Download • 111KB
LAS 04 Karagdagang Pagsasanay - Pagsusuri ng Demand
.
Download • 121KB
LAS 05 Konsepto ng Suplay
.
Download • 106KB
LAS 06 Mga Salik na Nakaaapekto sa Suplay sa Pang-araw-araw na Pamumuhay
.
Download • 115KB
LAS 07 Iskedyul ng Suplay
.
Download • 113KB
LAS 08 Karagdagang Pagsasanay - Pagsusuri ng Suplay
.
Download • 269KB


Second Quarter


LAS 14 Pagsuri ng mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkonsumo
.
Download • 110KB
LAS 15 Mga Karapatan ng mga Mamimili 1-4
.
Download • 127KB
LAS 16 Mga Karapatan ng mga Mamimili 5-7
.
Download • 120KB
LAS 17 Pananagutan ng mga Mamimili
.
Download • 95KB
LAS 18 Mga Ahensya ng Pamahalaan at Tungkulin Nito para sa Proteksiyon ng mga Mamimili
.
Download • 119KB
November 2021 Long Examination
.
Download • 95KB
LAS 19 Mga Hakbang para sa Pagtaguyod ng Kaalaman ng mga Karapatan ng Mamimili
.
Download • 106KBFirst Quarter


LAS 10 Ang Pagkonsumo
.
Download • 158KB
LAS 11 Mga Uri ng Pagkonsumo
.
Download • 122KB
LAS 12 Mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkonsumo I
.
Download • 111KB
LAS 13 Mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkonsumo II
.
Download • 96KB
October 2021 Long Examination
.
Download • 118KB


378 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page