top of page

Values Education 7

Updated: Dec 5, 2022

S.Y. 2022-2023


EsP 7 Q1 Plan
.pdf
Download PDF • 113KB
EsP 7 LAS 1 Profyl Ko, Noon at Ngayon
.pdf
Download PDF • 212KB
EsP 7 LAS 2 Mga Palatandaan ng Pag-unlad sa Panahon ng Pagdadalaga_Pagbibinata
.pdf
Download PDF • 191KB
EsP 7 LAS 3 Kahalagahan ng Paglinang ng mga Angkop na Inaasahang Kakayahan at Kilos
.pdf
Download PDF • 168KB
EsP 7 LAS 4 Mga Angkop na Inaasahang Kakayahan at Kilos
.pdf
Download PDF • 213KB
EsP 7 LAS 5 Mga Talento at Likas na Kakayahan
.pdf
Download PDF • 194KB
EsP 7 LAS 6 Mga Hillig I (Interest)_ Larangan ng Hilig
.pdf
Download PDF • 199KB
EsP 7 LAS 7 Mga Hilig II (Interest)_ Tuon ng Atensyon
.pdf
Download PDF • 217KB
EsP 7 Supp LAS 1 Ang Layunin ng Pag-aaral sa Haiskul
.pdf
Download PDF • 270KB
EsP 7 Supp LAS 2 Mahalagang Tungkulin at Responsableng Paggamit ng Social Media
.pdf
Download PDF • 188KB
EsP 7 LAS 7 Mga Hilig II (Interest)_ Tuon ng Hilig
.pdf
Download PDF • 217KB


44 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page