top of page

Araling Panlipunan 10

Updated: Jun 9, 2022


Fourth Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 4 Pagtugon sa Diskriminasyon at Karahasan Kaugnay Nito
.
Download • 107KB
LAS 1 Ang Aktibong Pagkamamamayan
.
Download • 202KB
LAS 2 Ang Karapatang Pantao
.
Download • 83KB
April 2022 Long Examination
.
Download • 20KB

Third Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 20A Ang Migrasyon
.
Download • 158KB
January 2022 Long Examination
.
Download • 114KB
LAS 20B Mga Salik at Dahilan ng Migrasyon
.
Download • 130KB
LAS 20C Mga Epekto ng Migrasyon
.
Download • 147KB
LAS 3 Ang Diskriminasyon
.
Download • 107KB


Second Quarter

S.Y. 2021–2022

LAS 13 Mga Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Kalamidad
.
Download • 202KB
LAS 15 Kahalagahan ng Kahandaan Disiplina Kooperasyon
.
Download • 98KB
LAS 1 Globalisasyon
.
Download • 92KB
LAS 02 Dimensyon ng Globalisasyon
.
Download • 126KB
LAS 03 Mga Epekto ng Globalisasyon
.
Download • 83KB
November 2021 Long Examination
.
Download • 20KBFirst Quarter

S.Y. 2021-2022


LAS 09 Isyu ng mga Kalamidad
.
Download • 152KB
LAS 10 Hakbang sa Pagsugpo ng Bilang ng Pinsala
.
Download • 151KB
LAS 14 Mga Ahensya ng Pamahalaan
.
Download • 104KB
October 2021 Long Examination
.
Download • 149KB

333 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page